Home » Huisregels Infano

Huisregels Infano

Huisregels 2024

 1. De beide gezaghebbende ouders van een kind tot 16 jaar dienen een toestemmingsverklaring te ondertekenen voordat de behandeling kan starten. In geval van gescheiden ouders willen we hiernaast graag weten hoe de andere ouder geïnformeerd dient te worden.
 2. Gescheiden ouders met ouderlijk gezag dienen samen op gesprek te kunnen komen; dit is een voorwaarde voor in ieder geval het eerste kennismakingsgesprek. Op die manier kan er een gezamenlijk behandelplan opgesteld worden en kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt over de mate van betrokkenheid van beide ouders gedurende de behandeling. Ook kan zo informatie met beide ouders worden gedeeld zonder dat er ruis ontstaat. Beide ouders hebben invloed op de ontwikkeling van hun kind en een kind profiteert meer van de behandeling wanneer beide ouders akkoord gaan met de behandeldoelen.
 3. De duur van de gesprekken (consulten) is 60 minuten, waarvan 45 minuten face to face tijd en 15 minuten verslaglegging in het dossier, tenzij anders is afgesproken.
 4. Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd
 5. Bij afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd kan het gehele bedrag (€105,- in 2024)  in rekening worden gebracht. Een afspraak kan niet per mail worden afgezegd. Bij het annuleren van een afspraak op maandag dient de afmelding uiterlijk op de vrijdag ervoor voor 17 uur gedaan te worden.
 6. De psycholoog is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De psycholoog houdt een dossier bij van de behandeling.
 7. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden.
 8. Het opvragen van informatie geschiedt alleen in overleg met de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 9. Overleg met derden – bijvoorbeeld school of andere instanties – vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt.
 10. Overleg met de huisarts kan plaatsvinden, tenzij de cliënt bezwaar daartegen maakt.
 11. Na afsluiting van de begeleiding wordt de huisarts/verwijzer hierover schriftelijk ingelicht. Zo nodig ontvangt de huisarts/verwijzer tussentijds schriftelijk bericht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit aangeven in het eerste gesprek.
 12. Na het beëindigen van uw behandelreeks willen wij uw mening graag weten over de gang van zaken binnen onze praktijk om voortdurend onze kwaliteit te verbeteren. Dit geschiedt middels een korte vragenlijst of een telefonsiche enquete. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld en per mail teruggestuurd worden.
 13.  De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’.
 14. Wilt u meer weten over ons privacy beleid en de AVG? Ons privacy beleid vindt u op onze website onderaan iedere pagina.
 15. Wilt u meer weten over wat u moet doen als u niet tevreden bent? Lees hierover in onze klachtenprocedure die u hier kunt lezen.
 16. Infano hanteert het Algemene Standaard Testgebruik NIP 2017. Deze zijn op het secretariaat van de praktijk in te zien.

Vergoedingen

Vanaf 2015 heeft u vanuit uw gemeente recht op volledige vergoeding van psychologische hulp vanuit de jeugdwet. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De kosten worden rechtstreeks bij uw gemeente gedeclareerd. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek schatten wij in wat voor soort behandeling nodig is en hoe kort of lang deze behandeling kan duren. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, diagnostiek, Emailconsulten, telefonische consulten en eHealth. Ook de indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling van uw kind valt hieronder (denkt u hierbij aan overleg met huisartsen of scholen, voorbereidingstijd, reistijd en verslaglegging).

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelcontacten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

 1. Wanner uw gemeente geen contract heeft met Infano bent u zelf aansprakelijk voor het voldoen van de totale nota. Deze nota komt niet voor vergoeding in aanmerking van de gemeente of de zorgverzekeraar.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen veertien dagen na de onder 1 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 3. De psycholoog is in het hiervóór onder 2 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.

Procedure bij te late betaling:

Bij een eerste betalingsherinnering met een uiterlijke betalingstermijn van veertien dagen worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele tweede betalingsherinnering met een betalingstermijn van veertien dagen wordt in totaal € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Is het verschuldigde bedrag daarna op de uiterste betalingsdatum niet bijgeschreven dan kan de inning van de factu(u)r(en) onverwijld in handen gegeven worden aan een incassobureau.

0546 - 12 33 44 55