team

Direct contact met Infano

T. 0547-351500

Informatie voor verwijzers en andere professionals

kinderpsychologie infanoAls verwijzer bent u een belangrijke schakel tussen de (jonge) patiënt en Infano. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid en het welbevinden van uw patiënt.

Zonder twijfel moet de behandeling effectief, klantgericht en doelmatig zijn. Zeker als het om kinderen en jongeren gaat. 

Hoe gaat Infano te werk?

Aanmelding en intake

Na de aanmelding van het kind maken we zo spoedig mogelijk een afspraak voor een intakegesprek.

Tijdens dat gesprek brengen we de klachten en de hulpvraag in kaart en stellen we een (voorlopige) werkdiagnose en een behandelplan op. 

Onderzoek

kinderpsychologie infano4Uit de intake kan blijken dat nader onderzoek nodig is.

We kunnen bijvoorbeeld een intelligentie-onderzoek voorstellen, een neuropsychologisch onderzoek of een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind. Ook verrichten we indien gewenst schoolobservaties. Van de resultaten van het eventuele onderzoek maken we een verslag, dat we met de ouders en het kind bespreken. Indien nodig, zullen we ook de school betrekken. Ouders krijgen altijd een exemplaar van het verslag en u als verwijzer ontvangt van ons een samenvatting van het onderzoek, de conclusie en het behandelvoorstel.  

Behandeling

Infano behandelt kinderen, jongeren volgens de cognitieve gedragstherapie, een kortdurende en directieve behandelmethode, gericht op een spoedig herstel.

Onze therapeut geeft de patiënt (en de ouders of verzorgers) duidelijke adviezen, waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Ook kunnen we helpen met het aanleren van vaardigheden om de klachten en problemen aan te pakken. Het leren reguleren van ongewenst gedrag of emoties of een sociale vaardigheidstraining voor kinderen zijn daar voorbeelden van. Jongeren kunnen voor op maat gesneden assertiviteitstrainingen bij Infano terecht. De oplossingsgerichte therapie hanteren we ook als behandelmethode. Deze therapie gaat ervan uit dat de patiënt de oplossing onbewust al in zich heeft, in de vorm van uitzonderingen op het probleem. EMDR wordt toegepast bij kinderen en jongeren met traumatische ervaringen. 

Praktische informatie

U kunt Infano iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereiken.

Onze secretaresse is op maandag, woensdagochtend en donderdagmiddag aanwezig. Op andere momenten kan het zijn dat wij u terug moeten bellen. Dan zijn we namelijk in gesprek, aan het onderzoeken of met een behandeling bezig. Wilt u liever mailen? Ook dat kan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Praktijkeigenaar Christel Rolefes is rechtstreeks bereikbaar per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Informatie voor andere professionals

Infano biedt verschillende diensten.

Denk daarbij aan:

 • hulp bij de ontwikkeling van beleidsplannen
 • deelname aan multidisciplinaire samenwerking
 • consulten aan basisscholen en het middelbaar onderwijs

Daarnaast bieden we onderzoeks- en begeleidingstrajecten aan voor zorgleerlingen. Ook verzorgen we in-company bijscholing voor professionals. Voor meer informatie hierover kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: 0547 – 351 500. Infano gaat graag met u in gesprek over allerlei vormen van samenwerking.

 

Infano: voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding van kinderen met klachten

Bij Infano kinderpsyschologie kun je terecht voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding van kinderen met uiteenlopende klachten.

Efficiënte diagnostiek, effectieve behandelmethode

kinderpsychologie infano3Infano werkt volgens het principe: efficiënte diagnostiek en bewezen effectieve behandelmethoden. We bieden je een op maat gemaakt onderzoeks- en behandeltraject aan, waarbij we altijd gebruik maken van een onderzoeksplan of een behandelplan die samen ouders is opgesteld. Daarbij houden we rekening met de wensen en behoeften van alle betrokken partijen.

Samenwerken vinden we vanzelfsprekend

We werken samen met verschillende partijen. Allereerst met jou als ouder of verzorger, maar ook met de huisartsen, de kinderartsen van het ZGT, praktijken voor gezinsbegeleiding, logopedie, kinderoefentherapie en ergotherapie praktijken en diverse scholen in het reguliere of speciale onderwijs in Twente. 

School vaak als schakelpunt

Omdat kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen op school, betrekken we de school graag bij het onderzoek of de behandeling. Daarnaast schakelen scholen ons regelmatig zelf in met een vraag. We onderzoeken dan in opdracht van de school, maar uiteraard altijd in samenspraak met ouders of verzorgers.

Waar kunnen we je bij helpen?

Bij Infano richten we ons op kinderen en jongeren met vragen of problemen rondom de ontwikkeling of de opvoeding.

Onze kinderpsychologen beschikken over veel kennis van en oplossingen voor:

 • vermoeden hoogbegaafdheid
 • vermoeden Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • sociale problemen
 • angsten (zoals faalangst)
 • dwangklachten
 • stemmingsklachten
 • leerproblemen
 • aandacht- en concentratieproblemen
 • emotionele problemen (zoals onzekerheid en stemmingsproblemen)
 • traumatische ervaringen
 • onbegrepen lichamelijke klachten

Ondersteuning voor ouders

Ook jou als ouder kunnen we ondersteunen in het omgaan met het gedrag van kinderen met bovenstaande problemen. Je herkent misschien het volgende:

 • driftbuien
 • agressief gedrag
 • niet willen luisteren
 • opstandigheid
 • slaapproblemen
 • eetproblemen

Neem gerust contact op met ons met je vragen hierover, of over andere problemen die je tegenkomt. We helpen je graag!

>> Neem contact op met Infano

Bewaren

 

Huisregels Infano

 
   

 

Huisregels 2021

 1. De beide gezaghebbende ouders van een kind tot 16 jaar dienen een toestemmingsverklaring te ondertekenen voordat de behandeling kan starten. In geval van gescheiden ouders willen we hiernaast graag weten hoe de andere ouder geïnformeerd dient te worden.
 2. Gescheiden ouders met ouderlijk gezag dienen samen op gesprek te kunnen komen; dit is een voorwaarde voor in ieder geval het eerste kennismakingsgesprek. Op die manier kan er een gezamenlijk behandelplan opgesteld worden en kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt over de mate van betrokkenheid van beide ouders gedurende de behandeling. Ook kan zo informatie met beide ouders worden gedeeld zonder dat er ruis ontstaat. Beide ouders hebben invloed op de ontwikkeling van hun kind en een kind profiteert meer van de behandeling wanneer beide ouders akkoord gaan met de behandeldoelen.
 3. De duur van de gesprekken (consulten) is 60 minuten, waarvan 45 minuten face to face tijd en 15 minuten verslaglegging in het dossier, tenzij anders is afgesproken. 
 4. Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd
 5. Bij afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd kan het gehele bedrag (€105,- in 2021)  in rekening worden gebracht. Een afspraak kan niet per mail worden afgezegd. Bij het annuleren van een afspraak op maandag dient de afmelding uiterlijk op de vrijdag ervoor voor 17 uur gedaan te worden.
 6. De psycholoog is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De psycholoog houdt een dossier bij van de behandeling.
 7. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden.
 8. Het opvragen van informatie geschiedt alleen in overleg met de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 9. Overleg met derden – bijvoorbeeld school of andere instanties - vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt.
 10. Overleg met de huisarts kan plaatsvinden, tenzij de cliënt bezwaar daartegen maakt. 
 11. Na afsluiting van de begeleiding wordt de huisarts/verwijzer hierover schriftelijk ingelicht. Zo nodig ontvangt de huisarts/verwijzer tussentijds schriftelijk bericht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit aangeven in het eerste gesprek.
 12. Na het beëindigen van uw behandelreeks willen wij uw mening graag weten over de gang van zaken binnen onze praktijk om voortdurend onze kwaliteit te verbeteren. Dit geschiedt middels een korte vragenlijst of een telefonsiche enquete. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld en per mail teruggestuurd worden.
 13.  De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’. 
 14. Wilt u meer weten over ons privacy beleid en de AVG? Ons privacy beleid vindt u op onze website onderaan iedere pagina. 
 15. Wilt u meer weten over wat u moet doen als u niet tevreden bent? Lees hierover in onze klachtenprocedure die u hier kunt lezen.
 16. Infano hanteert het Algemene Standaard Testgebruik NIP 2017. Deze zijn op het secretariaat van de praktijk in te zien.

Vergoedingen

Vanaf 2015 heeft u vanuit uw gemeente recht op volledige vergoeding van psychologische hulp vanuit de jeugdwet. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De kosten worden rechtstreeks bij uw gemeente gedeclareerd. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek schatten wij in wat voor soort behandeling nodig is en hoe kort of lang deze behandeling kan duren. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, diagnostiek, Emailconsulten, telefonische consulten en eHealth. Ook de indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling van uw kind valt hieronder (denkt u hierbij aan overleg met huisartsen of scholen, voorbereidingstijd, reistijd en verslaglegging).

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelcontacten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

 1. Wanner uw gemeente geen contract heeft met Infano bent u zelf aansprakelijk voor het voldoen van de totale nota. Deze nota komt niet voor vergoeding in aanmerking van de gemeente of de zorgverzekeraar.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen veertien dagen na de onder 1 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 3. De psycholoog is in het hiervóór onder 2 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.

Procedure bij te late betaling:

Bij een eerste betalingsherinnering met een uiterlijke betalingstermijn van veertien dagen worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele tweede betalingsherinnering met een betalingstermijn van veertien dagen wordt in totaal € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Is het verschuldigde bedrag daarna op de uiterste betalingsdatum niet bijgeschreven dan kan de inning van de factu(u)r(en) onverwijld in handen gegeven worden aan een incassobureau.

 

Hoe werken we?

Voordat we beginnen met onderzoeken en behandelen, bespreken we telefonisch de reden(en) waarom je je kind bij ons aanmeldt.

kinderpsychologie infano6In dat gesprek vertellen we ook uitgebreid hoe we te werk gaan bij Infano. Na de telefonische aanmelding sturen we de inschrijfformulieren toe. Als je die samen met een verwijsbrief ingevuld naar ons terugstuurt, kunnen we een intakegesprek inplannen. Soms is er sprake van een wachttijd.

Gaat het in jouw geval om een jonger kind, dan zal het intakegesprek in de regel plaatsvinden zonder dat hij of zij erbij is. Vanaf de middelbare schoolleeftijd vinden we het wenselijk om je kind ook bij het intakegesprek te betrekken.

Over het intakegesprek

In het intakegesprek verzamelen we zoveel mogelijk informatie.

We bespreken een aantal belangrijke onderwerpen:

 • klachten (om welke klachten gaat het, wanneer doen ze zich voor, etc.)
 • stressfactoren (op school of thuis)
 • hulpvraag (waarmee kunnen we jou of je kind helpen?)
 • behandeldoel (wat wil jij of je kind met de behandeling bereiken?)

Een intakegesprek duurt tussen drie kwartier en een uur. Hierna geven een advies of we meteen kunnen beginnen met een behandeling, of dat er eerst uitgebreider onderzoek nodig is.

Na het intakegesprek

Als we niet verder hoeven te onderzoeken, plannen we direct een vervolgafspraak in voor het eerste behandelgesprek.

Mocht verder onderzoek nodig zijn, dan plannen we ook daarvoor een afspraak – of meerdere afspraken – in. En als uit het intakegesprek blijkt dat Infano jou en/of je kind niet goed kan helpen, dan zullen we je – eventueel in overleg met de huisarts – doorverwijzen.

Bij de begeleiding van kinderen -16 jaar

We kunnen de begeleiding van kinderen jonger dan 16 jaar alleen starten, als beide ouders toestemming geven en medewerking verlenen.

Dit geldt ook als de ouders gescheiden zijn en zelfs als het kind op het moment van starten geen contact meer heeft met de andere ouder. Alleen wanneer je met een uittreksel uit het gezagsregister kunt aantonen dat één van de ouders als enige het gezag heeft, kunnen we volstaan met de toestemming van de gezaghebbende ouder.

 

Kinderpsychologie Infano

Grotestraat 82
7478 AE Diepenheim
Tel. 0547 - 35 15 00