team

Direct contact met Infano

T. 0547-351500

Missie en Visie

Missie

Infano B.V is een psychologiepraktijk die er voor alle kinderen en jongeren uit Twente wil zijn die psychologische zorg nodig hebben. Onze missie is het verbeteren danwel herstellen van de psychische gezondheid en het welzijn van deze kinderen en jongeren en hun ouder(s) of verzorger(s). Dit doen wij in goede samenwerking met onze regionale (keten) partners.

Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om kwalitatief goede, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag-gestuurd perspectief.

Visie

Bij Infano B.V bieden we zorg aan kinderen en jongeren en hun ouder(s) / verzorger(s) vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Client (gezin) staat bij Infano B.V centraal
 • Laagdrempelige benadering (mensen op hun gemak stellen)
 • Kleinschalige opzet
 • Slagvaardig (vanuit de vraag van de cliënt en diens gezin)
 • Infano B.V gelooft in de kracht van samenwerken met verwijzers, scholen en andere ketenpartners.
 • Medewerkers die echte professionals zijn, bevlogen en goed gekwalificeerd. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Door continue scholing en bijscholing leveren onze medewerkers zorg van de hoogste kwaliteit.

Doelgroep

De doelgroep van Infano B.V bestaat uit kinderen tussen de 0 en 18 jaar, alsmede hun ouders/verzorgers. Tevens richten we ons op scholen, die we ondersteuning bieden bij het omgaan met kinderen met een zorgvraag. Kinderen en jongeren waarbij sprake is van een vraag om onderzoek en/of kortdurende behandeling kunnen bij Infano terecht.

Uitsluitingscriteria

Omdat Infano B.V een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons voornamelijk richten op de ambulante behandeling van onze cliënten en niet de eventuele verpleging, hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld. Daarnaast kunnen wij geen kinderen helpen waarbij sprake is van complexe en/of ernstige problematiek. U heeft dan een organisatie nodig met een multidisciplair behandelteam en de aanwezigheid van een kinderpsychiater.  

Privacy Policy

Privacy Policy
Infano hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Infano houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Infano verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • - De overeengekomen opdracht;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Infano de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  - Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
  - Adres;
  - Woonplaats;
  - Telefoonnummer;
  - E-mailadres;
  - Geboortedatum;
  - Geslacht;
  - BSN;
  - Gegevens ID-bewijs;
  - Burgerlijke staat;
  - Gezondheid;
  - Huisarts.
  Uw persoonsgegevens worden door Infano opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
  - In het geval van door Infano gegenereerde gegevens die direct verband houden met de zorg en ondersteuning aan de cliënt is de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar van toepassing, te rekenen vanaf het moment dat de cliënt de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van een elektronisch patiënten dossier (EPD);
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Infano bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Infano van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren, pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Infano
Grotestraat 82
7478 AE Diepenheim
0547-351500
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatieve links

Hieronder staat een verzameling met links naar interessante sites en folders met informatie, die je kunt downloaden.

Praktijk Forza: www.praktijkforza.info

NIP: Nederlands Instituut voor Psychologen www.psynip

Voor informatie over de transitie van alle zorg aan kinderen en jongeren verwijzen we naar de volgende website: www.samen14.nl

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Kinderpsychologie Infano

Grotestraat 82
7478 AE Diepenheim
Tel. 0547 - 35 15 00